Analyst coverage

Company
Analyst
1.
ATON
Ganelin Mikhail
2. VTB Capital Sklyar Vladimir
Tikhonova Anastasia
3. Gazprombank Goncharov Igor
4. FINAM Malykh Natalia
5. Renaissance Capital  Beiden Sergey
6. Sberbank  Kornachev Fedor
7. Sova Capital Taits Matvey
8. BCS Global Markets Skryabin Dmitriy